Databehandleraftale

Constructive.io Databehandleraftale

1. Introduktion

Disse Licensvilkår herunder databehandleraftale (herefter” Licensvilkårene”) fastsætter de vilkår og betingelser, der gælder for licensering af Licensgivers Constructive.io Software as a Service (SaaS) med tilknyttede ydelser herunder software, dokumentation, brugsvejledninger, hosting, salg, markedsføring, rådgivning og support, konsulentbistand, træning og kurser m.v. med eller uden vederlag, (det Licenserede).

Licensvilkårene er aftalt mellem:
(”Licensgiver”) : Constructive.io ApS A.P. Møllers Allé 39A, 2791 Dragør, cvr nummer 39479737 og dennes leverandører, underleverandører, forhandlere,
distributører og andre samarbejdspartnere og (”Licenstager”): Dig som kunde, herunder din virksomhed, dennes ansatte og brugere, samt alle øvrige projektdeltagere eller tredjeparter og disses ansatte og brugere, som direkte eller indirekte via dig opnår adgang til det Licenserede.

2. Generelt

2.1 Licensvilkårene udgør sammen med en eventuel særskilt aftale/ordrebekræftelse mellem Licensgiver og Licenstager ”Aftalen”. Den er ved betaling af de aftalte licensafgifter og ibrugtagen den juridisk bindende kontrakt mellem Licensgiver og Licenstager om Licenstagers adgang til og brug af det Licenserede. Er der i en evt. særskilt aftale/ordrebekræftelse afvigelser i forhold til Licensvilkårene, skal den særskilte aftale/ordrebekræftelse være gældende forud.

2.2 For alle former for adgang gælder, at Licenstager ved at klikke på ”sign up”, når der logges ind i systemet, eller på anden måde får adgang til at bruge det Licenserede, accepterer Aftalen herunder Licensvilkårene i sin helhed.
2.3 Licenstager er ansvarlig for alle aktiviteter, der opstår under Licenstagers brug af det Licenserede.
2.4 Licenstager er forpligtet til at holde adgangskoder m.v. fortrolige og ikke at videregive eller dele det med nogen tredjepart. Licenstager skal straks underrette Licensgiver om enhver uautoriseret brug af det Licenserede, som Licenstager, bliver bekendt med. Licenstager er eneansvarlig for egen regning at erhverve, installere, vedligeholde og opdatere al hardware, computersoftware og kommunikationsfunktioner, der er nødvendig for at oprette forbindelse til Internettet og for brugen af Det Licenserede.

3. Det Licenserede

3.1 Licensgiver giver herved Licenstager ved accept af Licensvilkårene en tidsbegrænset, ikke-overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til det Licenserede samt eventuelle senere opdateringer af det Licenserede i overensstemmelse med Licensvilkårene (”Licensretten”).
3.2 Licensretten omfatter Licenstagers almindelige anvendelse af det Licenserede til eget brug i det omfang, det ikke strider mod Licensgivers
ophavsretlige rettigheder eller andre rettigheder, der er knyttet til benyttelsen af det Licenserede herunder fra tredjeparter. Enhver tilsidesættelse af disse rettigheder anses for en misligholdelse af denne Licensaftale.
3.3 Licenstager er uberettiget til at udlåne, sælge, udleje, dele, outsource eller på anden måde overlade brugen af programmet til tredjepart uden skriftlig accept fra Licensgiver.
3.4 Det Licenserede må ikke, anvendes til virksomhed, der konkurrerer med Licensgiver. Licenstager må således hverken bruge eller tillade andre at bruge eller få adgang til det Licenserede til at:

  1. Opbygge et konkurrencedygtigt produkt eller en tjeneste,
  2. Fremstille eller lave et produkt ved hjælp af lignende ideer, funktioner, funktioner eller grafik i det Licenserede,
  3. Kave afledte værker baseret på det Licenserede, eller
  4. Kopiere funktioner, funktioner eller grafik i det Licenserede.

3.5 Licensgiver yder support til Licenstager som beskrevet på Licensgivers website https://www.constructive.io og Licensgiver kan efter særskilt aftale
herom yde Licenstager konsulentbistand mod betaling af honorar i forbindelse med brugen af det Licenserede.

4. Rettigheder til det Licenserede – ændringer

4.1 Licensgiver stiller det Licenserede til rådighed som det er og forefindes og påtager sig ingen forpligtelser til at udvikle og/eller levere opgraderinger af det Licenserede. Licenstager har ansvaret for at afgøre om tjenesterne eller de oplysninger, der genereres derved, er nøjagtige eller tilstrækkelige til
Licenstagers formål.
4.2 Licensgiver har ret til løbende at opdatere det Licenserede, når Licensgiver finder det nødvendigt og fjerne eller ændre funktioner, som Licensgiver anser for nødvendige for at kunne levere den bedst mulige ydelse til Licenstager, herunder, men ikke kun, i relation til layout, design, funktionalitet,
kompatibilitet og lignende uden at dette ændrer på Licenstagers forpligtelser overfor Licensgiver eller giver Licenstager misligholdelsesbeføjelser.
4.3 Licenstager er uberettiget til at ændre i det Licenserede uden Licensgivers forudgående skriftlige samtykke.
4.4 Licenstager er uberettiget til at foretage reverse-engineering, de kompileringer og/eller disassembling af det Licenserede, bryde evt. sikkerhedsforanstaltninger eller på nogen anden måde at forsøge at få adgang til eller undersøge eller afsløre sourcekoden eller opbygningen af det
Licenserede.
4.5 Såfremt Licenstager linker til tredjepartswebsteder, via det Licenserede, er Licenstager oplyst om at tredjepartswebstederne ikke er under kontrol af
Licensgiver, og Licensgiver er ikke ansvarlig for indholdet af tredjepartswebsteder, nogen links indeholdt i tredjepartswebsteder eller ændringer eller
opdateringer til tredjepartswebsteder.
4.6 Licenstager kan oprette links til det Licenserede, forudsat at Licenstager ikke fjerner eller tilslører, ved at indramme(frame) eller lignende nogen del af det Licenserede herunder Licensvilkårene.
4.7 Licenstager er uberettiget til at fjerne, ændre eller destruere nogen form for angivelse om ophavsret, varemærker eller andre rettigheder, som er
placeret i det Licenserede eller udgør en integreret del af det Licenserede.
4.8 Licensgiver er til enhver tid berettiget til at ændre Licensvilkårene og de til enhver tid gældende Licensvilkår fremgår af Licensgivers
website https://www.constructive.io.

5. Ophavsret

5.1 Licensgiver, har ophavsret og enhver anden rettighed til det Licenserede, herunder men ikke kun til kode, tekst, data, formler, billeder eller andre
elementer, som Licenstager, kan opnå adgang til via det Licenserede.
5.2 Det Licenserede er licenseret og ikke solgt, og den givne licens vil ikke på nogen måde, hverken direkte eller indirekte, udgøre en overdragelse af
ejendomsretten eller ophavsrettigheder fra Licensgiver til Licenstager.

6. Data og fortrolighed

6.1 ” Brugerdata ” betyder alle data herunder projektdata, der ejes og, alt efter hvad der er relevant, indsendes og lagres af Licenstager hos Licensgiver ved hjælp af Det Licenserede. Specielt for så vidt angår persondata henvises til punkt 11.
6.2 Kommercielle oplysninger, som parterne kommer i besiddelse af angående den anden part, og som ikke er Brugerdata, skal anses for fortrolige og må ikke videregives til tredje part uden partens forudgående skriftlige samtykke. Denne fortrolighedspligt for både Licenstager og Licensgiver gælder også efter ophør af Aftalen.
6.3 Denne bestemmelse omfatter ikke oplysninger, som er offentligt tilgængelige, som en part kommer i besiddelse af i god tro fra en tredje part, som en part er forpligtet til at udlevere i henhold til lovregler eller som Licensgiver har eller får med henblik på at udføre sine forpligtelser eller håndhæve sine rettigheder i henhold til Aftalen.
6.4 Licensgiver fraskriver sig ethvert ansvar for tab hos Licenstager eller andre som følge af, at fortrolige eller frit tilgængelige informationer af enhver art, der af Licenstager selv, dennes ansatte eller andre bemyndigede personer er gemt eller behandlet i det Licenserede, bliver ændret eller slettet af personer, der uberettiget, ulovligt eller uautoriseret har skaffet sig adgang til disse.
6.5 Evt. individuelt aftalte vilkår og priser aftalt med Licenstager, er fortrolige. Licensgiver opbevarer i øvrigt kundedata og information fortroligt, med de undtagelser, der er angivet i Licensvilkårene. Licensgiver har dog ret til at bruge kunden som reference herunder at bruge Licenstagers logo på
Licensgivers website og i markedsføringsmateriale.
6.6 Licenstager har eneansvaret for nøjagtigheden, kvaliteten, integriteten, lovligheden, pålideligheden, hensigtsmæssigheden af og
ophavsretstilladelserne for alle Brugerdata.
6.7 Licenstager forpligter sig til at sikre, at data, der er indtastet i Licensgivers system, er i det aftalte format og er virusfrie og ikke på nogen måde i stand til at skade eller negativt påvirke det Licenserede.
6.8 Licensgiver bruger kommercielt rimelige sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte Brugerdata mod uautoriseret videregivelse eller brug.
6.9 Licenstager ejer og fortsætter med at eje alle Brugerdata og Licenstager har ophavsretten til data og filer (tegninger, dokumenter m.v.), som
Licenstager selv lægger ind i det Licenserede.
6.10 Licenstager tildeler ved at uploade Brugerdata i det Licenserede Licensgiver og dets tilknyttede virksomheder en global, ikke-eksklusiv, royaltyfri og uigenkaldelig ret og licens til at bruge, kopiere, gemme, distribuere, transmittere og vise teknisk information og Brugerdata samt udarbejde afledte værker og produkter af det Licenserede. Retten og licensen tildeles for at Licensgiver kan levere og vedligeholde det Licenserede, herunder yde support og rådgivning samt til brug for systemovervågning, analyse, forbedring og støtteprogrammer, for at give Licensgiver mulighed for at sikre, at Licensvilkårene overholdes samt for at stille informationer om Licenstagers brug af det Licenserede til rådighed for Licenstager med henblik på Licenstagers bedømmelse af, om produktsammensætningen i det Licenserede til enhver tid er optimal for Licenstager.
6.11 Under den licens, som Licenstager således har tildelt Licensgiver, kan denne indsamle, bearbejde og aggregere Brugerdata om projekter, brug og funktion af det Licenserede etc. fra dets forskellige brugere og projektdeltagere, herunder også statistiske, tekniske og andre Brugerdata. Indsamling, bearbejdning og aggregering sker til brug for udarbejdelse af Licensgivers interne og eksterne statistikker, til udviklingsformål, herunder til en yderligere forretningsmæssig udvikling af det Licenserede og til at udvikle og levere tilpassede tjenester samt nye produkter, services og teknologier til Licenstager og Licensgivers andre kunder. Sådanne bearbejdede og aggregerede statistiske data og projektdata vil være anonyme og ikke identificerbare i forhold til Licenstager og vil være Licensgivers ejendom og omfattet af Licensgivers ophavsret.
6.12 Licensgiver vil også behandle de persondata, som Licenstager, herunder brugere og administratorer mv. måtte indtaste i det Licenserede. Vedrørende Licensgivers behandling af sådanne persondata henvises til punkt 11.

7. Ansvar

7.1 Det Licenserede forudsættes anvendt af personer, der er teknisk sagkyndige på de enkelte områder, og anvendelsen fritager ikke brugerne af det
Licenserede for deres sædvanlige ansvar. Enhver anvendelse af oplysninger, løsninger, teknikker el.lign. i det Licenserede sker således for egen regning og risiko. Hverken Licensgiver eller de fagfolk, der har deltaget i udarbejdelse af det Licenserede, kan gøres ansvarlige for Licenstagers anvendelse af det Licenseredes herunder fejl og mangler som følge heraf.
7.2 Licensgiver og Licensgivers leverandører, forhandlere og andre samarbejdspartnere påtager sig intet ansvar for, at de i produktet indeholdte data, formler, strukturer og andet materiale eller øvrige oplysninger, er korrekte og fejlfri, men bestræber sig efter bedste evne på at holde produktet opdateret, korrekt og fejlfri.
7.3 Licensgiver er ikke ansvarlig for Licenstagers brug af det Licenserede. Licensgiver har intet ansvar for eventuelle lovbrud, der er udført i forbindelse med anvendelsen af det Licenserede ligesom Licensgiver ikke er ansvarlig for tab for Licenstager opstået som en direkte eller indirekte følge af andres anvendelse af det Licenserede.
7.4 Det Licenserede kan omfatte tredjeparts service og tredjepartsmateriale. Licensgiver leverer ikke, medmindre det er særskilt aftalt, og er ikke ansvarlig for nogen tredjeparts service eller tredjepartsmateriale, der kan være underlagt deres egne licenser, slutbrugeraftaler, privatlivs- og sikkerhedspolitikker og / eller brugsbetingelser.
7.5 Licensgiver og Licensgivers leverandører, forhandlere og andre samarbejdspartnere er ikke ansvarlige for produktansvar, medmindre andet følger af ufravigelig lovgivning herom. Licensgiver og Licensgivers leverandører, forhandlere og andre samarbejdspartneres ansvar for produktansvar er således ved nærværende aftale fraskrevet i videst muligt omfang i henhold til gældende lovgivning.
7.6 Licensgiver garanterer ikke, at brugen af det Licenserede er fejlfri eller uafbrudt. Licensgiver er ikke ansvarlig for software installeret eller brugt af Licenstager eller andre brugere eller for drift eller ydeevne af Internettet. Det kan ligeledes heller ikke garanteres eller sikres, at software og hardware direkte eller indirekte knyttet til udførelsen og funktionen af softwaren er fri for virus eller andre skadelige elementer. Licensgiver er ikke ansvarlig for skrivefejl, trykfejl, ændringer eller unøjagtigheder i tekst, fonte, grafik eller lignende, uanset om dette skyldes forhold, der kan tilskrives anvendelsen af det Licenserede.
7.7 Licenstager er ansvarlig for alle aktiviteter, der finder sted under Licenstagers brug af det Licenserede. Licenstager accepterer straks at underrette Licensgiver om enhver uautoriseret brug af det Licenserede eller andre kendte eller mistænkte brud på sikkerheden.
7.8 Licenstager er ansvarlig for egen regning at erhverve, installere, vedligeholde og opdatere al hardware, computersoftware og kommunikationsfunktion, der er nødvendig for brugen af det Licenserede.
7.9 Licensgiver fraskriver sig ethvert ansvar over for Licenstager, såfremt tredjemand rejser krav om erstatning.
7.10 Licenstager skal holde Licensgivers skadesløs for ethvert tab, der påføres denne som følge af tredjeparts krav på grund af Licenstagers brug af det Licenserede.

8. Begrænsning af ansvar

8.1 Licensgiver hæfter ikke overfor Licenstager for dennes indirekte tab, herunder men ikke begrænset til driftstab, tab af fortjeneste, brugstab, afsavn, produktionstab, tabte indtægter, mistet forretning eller tab ved Licenstagers misligholdelse af sine forpligtelser over for tredjepart som følge af mangler ved det Licenserede, eller for noget økonomisk tab eller for nogen som helst indirekte eller følgeskader. Dette gælder i særdeleshed, men ikke kun, tab af data og omkostninger i forbindelse med genetablering eller reproduktion af sådanne data. Licensgiver har heller intet ansvar over for Licenstager vedr. krav eller indsigelser fra tredjepart, der rejses på grundlag af data eller filer, som Licenstager har lagt ind i løsningen.
8.2 Licensgiver og Licensgivers leverandører, forhandlere og andre samarbejdspartneres erstatningsansvar for tab eller skader kan i intet tilfælde, uanset på hvilket ansvarsgrundlag ansvar gøres gældende, overstige et beløb svarende de betalte licensafgifter for det Licenserede, dog maksimalt 6 måneder. Den beløbsmæssige begrænsning af erstatningsansvaret skal dog ikke gælde, hvis dette strider mod ufravigelig lovgivning.

9. Force majeure

9.1 Force majeure: Ingen af parterne skal i henhold til Aftalen anses for ansvarlig overfor den anden part for så vidt angår forhold, der ligger uden for partens kontrol, og som parten ikke ved licensering af det Licenserede burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet, herunder men ikke begrænset til krig og mobilisering, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejke, lockout, epidemier, pandemier, svigtende forsyninger af råmateriale, ildebrand, beskadigelse af produktionsapparat, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder energiforsyning samt import- og/eller eksportforbud. Hvis forsinkelsesperioden eller manglende opfyldelse fortsætter i mere end 30 dage, kan den ikke berørte part opsige det Licenserede omgående ved at give en skriftlig meddelelse til den berørte part.

10. Ikrafttræden og ophør

10.1 Aftalen træder i kraft ved Licenstagers ibrugtagen af det Licenserede herunder accept af Licensvilkårene. I forbindelse med ibrugtagen kan Licenstager oprette virksomheds – og personlige profiler.
10.2 Licenstagers kan de første 30 kalenderdage efter ibrugtagen benytte det licenserede gratis. Såfremt Licenstager ikke inden udløbet af de 30 kalenderdage indgår aftale om køb med Licensgiver ophører Licenstagers adgang til det Licenserede uden varsel og Licensgiver er berettiget til uden varsel at slette alle Brugerdata.
10.3 Såfremt Licenstager indgår aftale med Licensgiver om køb og betaler den aftalte licensafgift og evt. andre beløb, der er aftalt, kan Licenstager fortsætte brugen af det Licenserede og oprette projekter og projektprofiler mv. og herefter gælder følgende, medmindre parterne særskilt har aftalt andet:
10.3.1 Aftalen har en gensidig opsigelsesperiode på 3 måneder, idet Aftalen, hvis den ikke opsiges skriftligt med 30 kalenderdages varsel automatisk fortsætter for en ny periode på 3 måneder med forpligtelse for Licenstager til betaling af den aftalte licensafgift 3 måneder forud, og så fremdeles i perioder af 3 måneder.
10.3.2 Licensgiver skal efter Licenstagers anmodning, og inden for 30 dage efter ophør af Aftalen, stille en kopi til rådighed til Licenstager af alle Brugerdata og oplysninger, der genereres og / eller opbevares af Licensgiver som et resultat af Licenstagers brug af det Licenserede. Kopien udleveres i Licensgivers standardformat. Licenstager er forpligtet til at betale Licensgivers omkostninger, som oplyst og faktureret ved anmodningen, inden udlevering af kopien til Licenstager.
10.3.3 Licenstager accepterer og anerkender, at Licensgiver er berettiget til, men ikke er forpligtet til at opbevare Brugerdata, og kan vælge at slette
Brugerdata, der forbliver i Licensgivers besiddelse 60 dage efter ophør.
10.3.4 De fakturerede beløb opkræves i henhold til særskilt aftale/ordrebekræftelse eller efter regning og forfalder forud for aftale perioden til betaling på fakturadatoen med en betalingsfrist på 14 dage. Ved for sen betaling kan Licensgiver uden påkrav, kræve rente og rykkergebyr i henhold til rentelovens bestemmelser.
10.3.5 Alle licensafgifter og priser er angivet ekskl. moms.
10.3.6 Licensgiver kan til enhver tid skriftligt med 30 kalenderdages varsel til Licenstager ændre betingelser, priser og indhold af det Licenserede. Såfremt der er tale om ændringer, som i betydeligt omfang reducerer nytteværdien eller vanskeliggør Licenstagers brug, er Licenstager berettiget til at opsige Aftalen uden varsel og med øjeblikkelig virkning.
10.4 I tilfælde af Licenstagers væsentlige misligholdelse af disse Licensvilkår er Licensgiver berettiget til at ophæve Aftalen med øjeblikkelig virkning, og afbryde adgangen til det Licenserede. Som væsentlig misligholdelse betragtes også:
10.4.1 Misligholdelse af forpligtelserne i punkt 3, 5 og 6.
10.4.2 Manglende betaling af forfaldne Licensafgifter og andre beløb, som er aftalt.
10.4.3 At Licenstager misbruger det Licenserede ved eksempelvis at benytte eller forsøge at benytte andres adgangskoder m.v. eller i øvrigt forstyrrer funktioner i det Licenserede.
10.4.4 At Licenstager bruger det Licenserede i strid med Licensvilkårene og / eller Aftalen.
10.4.5 At Licenstager skulle gå i likvidation, i rekonstruktion, gå konkurs eller indlede akkordforhandlinger.
10.5 Ophævelse i henhold til pkt. 10.4 forudsætter, at den part, der ønsker at ophæve aftalen, har afgivet påkrav med angivelse af misligholdelsen og at parten ønsker at ophæve aftalen, og at den anden part ikke har bragt misligholdelsen til ophør senest 10 dage efter at påkravet er fremsendt. I tilfælde af aftalens ophør er Licenstager forpligtet til øjeblikkeligt at ophøre med at anvende det licenserede, og Licensgiver er ikke forpligtet til at refundere betalte licensafgifter hverken helt eller delvis.
10.6 Med hensyn til persondata henvises til punkt 11.

11. Persondata m.v.

11.1 I forhold til Licenstagers persondata under Aftalen er Licensgiver databehandler og Licenstager er den dataansvarlige. Licensgiver handler udelukkende efter instruks fra Licenstager. Licenstager og Licensgiver skal i henhold til Aftalen overholde EU’s generelle databeskyttelsesforordning (GDPR). Forhold, rettigheder og forpligtelser mellem Licensgiver og Licenstager er reguleret af databehandleraftalen jfr. Licensgivers website https://www.constructive.io, som er en integreret del af Aftalen. Databehandleraftalen er udarbejdet på grundlag af Datatilsynets standard databehandleraftale.
11.2 Databehandleraftalen træder i kraft ved ibrugtagen af det Licenserede, herunder Licenstagers accept af Licensvilkårene og Aftalen.
11.3 Licenstager er ansvarlig for, at de oplysninger, der gives ved registrering eller ved indgåelsen af Aftalen, er korrekte. I forbindelse med registrering af Licenstager kan Licenstagers persondata herunder navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse m.v. lagres med henblik på at kommunikere direkte med Licenstager og for at sikre, at det Licenserede kan bruges på en passende og effektiv måde. Licenstager er forpligtet til at underrette Licensgiver om ændringer til ovennævnte information. I øvrigt henvises til Licensgivers persondatapolitik på Licensgivers website https://www.constructive.io.
11.4 Licensgiver vil indsamle og gemme registrerede personoplysninger med henblik på at levere Licensgivers tjenester til Licenstager. Personoplysningerne kan også bruges til at kommunikere med Licenstager med hensyn til Licensgivers nye produkter og / eller tjenester. Licenstager godkender Licensgivers ret til at kommunikere med Licenstager via fysisk post, telefon eller e-mail for at informere om ændringer, tilbud osv. der kan være knyttet til det Licenserede og / eller Aftalen. Hvis Licenstager ikke ønsker at modtage tilbud fra Licensgiver i løbet af Aftalen, eller efter at Aftalen ophører, kan Licenstager afvise disse ved at kontakte Licensgiver direkte.
11.5 Licensgiver bruger cookies til sit websted og service og kan i den forbindelse henvise til sin cookiepolitik på Licensgivers website https://www.constructive.io.

12. Øvrige vilkår

12.1 Enhver skriftlig tilkendegivelse eller meddelelse mellem parterne i henhold til Aftalen kan med bindende virkning sendes til den e-mailadresse, som parterne har oplyst ved Aftalens indgåelse.
12.2 Alle vilkår og bestemmelser i Aftalen herunder tillæg og ændringer heri, som efter deres art er beregnet til at gælde også ved ophør eller udløb, herunder bestemmelser om fortrolighed og ophavsret m.v. skal være gældende også ved ophør.
12.3 Intet i Licensvilkårene og / eller Aftalen kan fortolkes som skabelse af et partnerskab, franchise, ansættelse, joint venture, agenturforhold eller lignende af nogen art mellem parterne.
12.4 Hvis en bestemmelse i denne kontrakt af en domstol eller et administrativt organ med kompetent jurisdiktion skal anses for ugyldig eller ikke kan håndhæves, påvirker en sådan ugyldighed ikke de øvrige bestemmelser i denne kontrakt, som forbliver i fuld kraft og virkning.
12.5 Licensgiver har ret til frit at overføre Aftalen med Licenstager om det Licenserede til et datterselskab eller en tredjepart uden varsel, hvis overførslen ikke ændrer Licenstagers vilkår og betingelser.
12.6 Licenstager må ikke overføre rettigheder og forpligtelser til Aftalen til andre uden skriftlig godkendelse fra Licensgiver.
12.7 Alle uoverensstemmelser og tvistigheder, som måtte udspringe af Aftalen, herunder fortolkning, gyldighed og udførelse, skal afgøres efter dansk ret. med Københavns byret som værneting.
12.8 Aftalen begrænser ikke nogen af parternes ret til når som helst at anmode om påbud eller forbud ved domstolene i tilfælde af overtrædelse eller truet overtrædelse fra den anden part af bestemmelserne i punkt 3, 5 eller 6.

Download PDF

Scroll til toppen

Budget & prognoser

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus

Udbuds- & tilbudsfasen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus

Udførelsesfasen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus